HISS NEKRETNINE

Opći uvjeti poslovanja

HISS NEKRETNINE, obrt za posredovanje i usluge, 

vl. Snježana Šahmazar

Zagrebačka 16, 42204 Turčin

I. PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

1.1. Općim uvjetima poslovanja u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između HISS NEKRETNINE, obrt za posredovanje i usluge iz Turčina (u daljnjem tekstu: HISS NEKRETNINE) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja obrta HISS NEKRETNINE koji Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora o posredovanju.

1.2. Opći uvjeti poslovanja regulirani su i usklađeni s važećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o općem upravnom postupku te Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

II. PONUDA I CIJENE NEKRETNINA

2.1. Ponuda obrta HISS NEKRETNINE sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca. Obrt HISS NEKRETNINE zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane nalogodavca, a koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa). Obrt HISS NEKRETNINE ne odgovara za takve moguće greške.

2.2. Ponude i obavijesti obrta HISS NEKRETNINE primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje obrta HISS NEKRETNINE smije prenijeti trećim osobama.

Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je obrt HISS NEKRETNINE ponudio, obvezan je o tome obrt HISS NEKRETNINE bez odgode obavijestiti.

2.3. Cijene nekretnina u ponudama iskazane su prevenstveno u eurima, a mogu biti iskazane u protuvrijednosti kuna na dan ispostavljanja ponude.

III. OBVEZE OBRTA HISS NEKRETNINE

3.1. Obveze obrta HISS NEKRETNINE su:

a) Sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi tzv. Ekskluzivni);

b) Nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik kupca, prodavatelj, najmodavac ili zakupodavac te punomoćnik prodavatelja najmodavca ili zakupodavca;

c) Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

d) Upozoriti Nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine koje su bile poznate obrtu HISS NEKRETNINE;

e) Pribaviti od nalogodavca (prodavatelja) te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog Zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

f) Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji je ovlašten obrt HISS NEKRETNINE sam odrediti;

g) Organizirati pregled nekretnine;

h) Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

i) Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla ako se na to izričito obvezao Ugovorom;

j) Obrt HISS NEKRETNINE može za nalogodavca obaviti i slijedeće radnje, u kojem slučaju ima pravo na trošak kako je to određeno ovim Uvjetima:

– Organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obaviti sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla

– Predati poreznu prijavu pri nadležnoj poreznoj upravi, predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija, predati prijedlog za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama koje su bile predmet ugovora o posredovanju nadležnom zemljišnoknjižnom sudu

– Angažirati stručnu pomoć odvjetnika za sastavljanje potrebnih isprava i davanje pravnih mišljenja;

k) Smatra se da je obrt HISS NEKRETNINE doveo Nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom), odnosno, da je izvršio uslugu posredovanja, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

– neposredno odvela ili uputila Nalogodavca-kupca (ili predstavnika nalogodavca) ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,

– organizirala susret između Nalogodavca (ili predstavnika nalogodavca) i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,

– nalogodavcu (ili predstavniku nalogodavca) priopćila ime, broj telefona, mobitela, e-maila ili druge podatke treće osobe ili predstavnika treće osobe ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine ili zemljišno-knjižne podatke.

IV. OBVEZE NALOGODAVCA

4.1.  Obveze Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog s obrtom HISS NEKRETNINE su:

a) Sklopiti Ugovor o posredovanju s obrtom HISS NEKRETNINE, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. Ekskluzivni)

b) Obavijestiti HISS NEKRETNINE o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.

c) Ishoditi i dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini , a ako je Nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

d) Osigurati obrtu HISS NEKRETNINE razgledanje nekretnine uz prisutnost djelatnika obrta HISS NEKRETNINE.

e) Pismenim putem obavijestiti HISS NEKRETNINE o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.

f)  Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno Predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su HISS NEKRETNINE i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti obrtu HISS NEKRETNINE posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.

g) Odmah nakon sklapanja pravnog posla, a ukoliko obrt HISS NEKRETNINE nije bio prisutan sklapanju istog, dostaviti obrtu HISS NEKRETNINE primjerak zaključenog (pred)ugovora, u protivnom smatrat će se da je nalogodavac grubo prekršio obveze iz Ugovora o posredovanju.

h) Naknaditi obrtu HISS NEKRETNINE troškove učinjene tijekom posredovanja sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima.

i) Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja.

j) Ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe, odnosno ako je zaključenje pravnog posla posljedica posrednikovog djelovanja u smislu čl. 3.1.11 ovih Općih uvjeta, Nalogodavac je dužan posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.

k) Posrednik može odbiti sklapanje ugovora o posredovanju s Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito:

– ako je Nalogodavac maloljetna osoba, osoba smanjene ili ograničene poslovne sposobnosti, a valjano odobrenje/punomoć zakonskog zastupnika navedenih osoba ne postoji, odnosno Posredniku nije predočeno, ako postoji osnovana sumnja u vezi identiteta (ako identitet fizičke ili pravne osobe Nalogodavac ne može utvrditi ili su ti podaci neistiniti, ako je nad Nalogodavcem pravnom osobom pokrenut postupak stečaja ili se može zaključiti da je nesposoban za plaćanje posredničke naknade).

V. PRAVO NA NAPLATU POSREDNIČKE NAKNADE

5.1.  Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između nalogodavca i treće osobe, kao i na drugi način kako je to predviđeno Ugovorom ili ovim Uvjetima.

5.2. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta Ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja Ugovora, Predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.

5.3. Prema ovim Uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada nalogodavac zaključi Ugovor, Predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a s kojom ju je posrednik doveo u vezu za nekretnine koje su (su)vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene a Ugovoru o posredovanju.

VI. VISINA POSREDNIČKE NAKNADE (PROVIZIJE)

6.1. Visina posredničkih naknada za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju, a sukladno postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, odnosno ugovorenog iznosa zakupnine te se na njih obračunava PDV.

6.2. Nalogodavac je dužan platiti naknadu obrtu HISS NEKRETNINE i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo obrt HISS NEKRETNINE zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo.

6.3. Obrt HISS NEKRETNINE ima pravo na naknadu i u slučaju ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili predak nalogodavca do 4. stupnja ravne i pobočne linije (krvnog ili tazbinskog srodstva) ili osoba koja je pravno ili faktično povezana s nalogodavcem ili pravna osoba u kojoj nalogodavac ili navedene osobe povezane se nalogodavcem drži 10% ili više posto dionica ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi, zaključi posredovani posao s osobom s kojom je obrt HISS NEKTRETNINE nalogodavca doveo u vezu.

Ukoliko iz svih okolnosti proizlazi da je nalogodavac s ciljem izbjegavanja plaćanja provizije prepustio da se pravni posao zaključi između navedenih s njim povezanih osoba i treće osobe s kojom je posrednik doveo nalogodavca u vezu, u tom slučaju nalogodavac će biti dužan podmiriti obrtu HISS NEKTRETNINE ugovornu kaznu u dvostrukoj visini ugovorene naknade-provizije koja će se izračunati prema cjelokupnoj ugovorenoj očekivanoj cijeni.

6.4. Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, sve sukladno čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

6.5. Nakon prestanka ugovora, obrt HISS NEKRETNINE ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trjanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kada nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica djelovanja obrta HISS NEKRETNINE prije prestanka ugovora o posredovanju. Ako Kupac u toku realizacije kupoprodaje nekretnine odustane ili otkaže narudžbu, dužan je obrtu HISS NEKRETNINE podmiriti posredničku naknadu u cijelosti. Obrt HISS NEKRETNINE ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je obrt HISS NEKRETNINE nalogodavca doveo u vezu. Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada:

KUPNJA

Posrednička naknada obrta HISS NEKRETNINE iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugovorom o posredovanju, a koja provizija se ugovara slobodno u svakom pojedinom slučaju u skladu s čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) do maksimalno 6% + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, s time da iznos posredničke naknade ne može biti manji od 660,00 EUR-a + PDV (4.972,77 kn) ili ako je Ugovorom o posredovanju drugačije ugovoreno. Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je obrt HISS NEKRETNINE od strane kupca dobio pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. U slučaju u kojem obrt HISS NEKRETNINE ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru.

PRODAJA

Provizija obrta HISS NEKRETNINE iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugovorom o posredovanju a koja provizija se ugovara slobodno u svakom pojedinom slučaju u skladu s čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) do maksimalno 6% + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, s time da iznos posredničke naknade ne može biti manji od 660,00 EUR-a + PDV (4.972,77 kn) ili ako je Ugovorom o posredovanju drugačije ugovoreno. Kod Nalogodavca s kojim obrt HISS NEKRETNINE ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu navedenom u ugovoru.

ZAMJENA

Provizija obrta HISS NEKRETNINE iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugovorom o posredovanju a koja provizija se ugovara slobodno u svakom pojedinom slučaju u skladu s čl. 27. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) do maksimalno 6% + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, s time da iznos posredničke naknade ne može biti manji od 660,00 EUR-a + PDV (4.972,77 kn) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni u 1/2 (svaki pola-pola), odnosno svaka stana snosi jednaki postotak + PDV, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom s time da iznos posredničke naknade ne može biti manji od 660,00 EUR-a + PDV (4.972,77 kn) ili ako je Ugovorom o posredovanju drugačije ugovoreno.

NAJAM/ZAKUP

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način:

Provizija od najmodavca i zakupodavca: 80% + PDV 25% (UKUPNO 100%)

Provizija od najmoprimca i zakupnika: 80% + PDV 25% (UKUPNO 100%), odnosno, naplatit će se iznos koji je ugovoren Ugovorom o posredovanju.

6.6. U iznimnim slučajevima može se odrediti i viša naknada od maksimalnih postotka koji su određeni u čl. 6.4., ali postotak naknade mora biti izričito naveden u Ugovoru.

6.7. Ukoliko obrt HISS NEKRETNINE ostvari pravo na posredničku naknadu (i/ili koje drugo pravo koje bi bilo vezano za posredničku naknadu) bez da je između nalogodavca i treće osobe zaključen namjeravani ugovor ili predugovor ili ukoliko obrtu HISS NEKRETNINE nije moguće utvrditi vrijednost cijene po ugovoru/predugovoru jer je nalogodavac uskratio te informacije ili iz kojeg drugog razloga, u tom slučaju obrt HISS NEKRETNINE bit će ovlašten obračunati posredničku naknadu uzimajući u obzir očekivanu cijenu iz Ugovora o posredovanju.

6.8. Ukoliko je Ugovorom o posredovanju predviđeno da obrt HISS NEKRETNINE ima pravo naplatiti posredničku naknadu već po zaključenju predugovora, ugovoreni postotak provizije obračunat će se po ugovorenoj cijeni iz predugovora.

POSREDNIČKA SATNICA

Posrednička satnica obrta HISS NEKRETNINE iznosi 30,00 EUR-a + PDV (226,04 kn+PDV).

PROMIDŽBA – PROMOCIJA

Cijena po satu za Promociju – Promidžbu iznosi 50,00 EUR-a + PDV (376,73 kn+PDV).

OGLAŠAVANJE

Cijena oglašavanja iznosi 135,00 EUR-a + PDV (1.017,16 kn+PDV), ili ako je Ugovorom drugačije ugovoreno.

TROŠKOVI

Troškove ovjera dokumenata, takse i ostale troškove snosi stranka.

NAPOMENA: Fiksni tečaj za konverziju iznosi: 1,00 EUR = 7,53450 kn

VII. PRESTANAK UGOVORA

7.1. Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vrijeme i to na period koji je definiran u samom Ugovoru, a koji se može više puta produžiti sve do ispunjenja ugovora, odnosno raskida bilo koje ugovorne strane.

7.2. Svaka strana ovlaštena je otkazati Ugovor pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom koji mora biti upućen drugoj strani. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti, međutim postupak otkaza naloga ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

7.3. Nalogodavac i Posrednik obvezni su jedan drugome otkazati Ugovor minimalno 30 dana prije njegova isteka, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. U protivnom, u slučaju da niti jedna strana ne otkaže ovaj Ugovor najmanje 30 dana prije isteka trajanja Ugovora, a posrednik nastavi obavljati usluge posredovanja i nakon isteka trajanja Ugovora, Ugovor o posredovanju se automatski produžuje za daljnji period na koji je Ugovor zaključen.

7.4. U slučaju da nalogodavac otkaže nalog ili da odbije pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku kupoprodaje, dužan je, ako nije drugačije definirano Ugovorom o posredovanju, posredniku platiti unaprijed određeni iznos naknade štete (ugovornu kaznu) u visini dogovorene posredničke naknade, a posrednika će također pripadati i druga prava sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007, 144/2012, 14/2014).

7.5. Ukoliko nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog otkaza/opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu doveo obrt HISS NEKRETNINE, dužen je obrtu HISS NEKRETNINE nadoknaditi posredničku naknadu u cijelosti.

7.6. Ako za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju ili nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. Smatrat će se da je sklapanje pravnog posla posljedica posrednikova djelovanja ako je posrednik učinio bilo koju aktivnost s ciljem da se nalogodavcu omogući stupanje u vezu s trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla, a sve u smislu čl. 3.1.11. ovih Općih uvjeta.

7.6. U slučaju da je Ugovor zaključen na neodređeno ili da nije definiran rok na koji je Ugovor zaključen u tom će se slučaju primijeniti ova odredba Općih uvjeta (7.6.) te će se smatrati da je Ugovor zaključen na period od 5 godina od dana zaključenja Ugovora.

VIII. ODGOVORNOST OBRTA HISS NEKRETNINE

8.1. Nalogodavac (odnosno treća osoba) je dužan ishoditi, pribaviti i predati na uvid obrtu HISS NEKRETNINE te trećoj osobi (odnosno nalogodavcu) svu dokumentaciju potrebnu za zaključenje namjeravanog pravnog posla.

8.2. Obrt HISS NEKRETNINE ne odgovara za istinitost i vjerodostojnost dokumentacije koja je ishođena od strane nalogodavca i/ili treće osobe.

8.3. Obrt HISS NEKRETNINE će prema svojem najboljem stručnom znanju upozoriti na očite nelogičnosti ili nedostatke u svezi nekretnine koji se mogu uočiti sa pažnjom prosječnog agenta u posredovanju, ali ne snosi odgovornost: za  eventualne pogrešne, netočne ili nepotpune informacije koje su saopćene obrtu HISS NEKRETNINE od strane nalogodavca i/ili treće osobe kao i za eventualne pravne i/ili faktične nedostatke na nekretnini koja je predmet pravnog posla uključujući (ali ne ograničavajući se na) nesređeno zemljišno-knjižno stanje, neusklađenost zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja (kao npr. površina u naravi i sl.), nelegalnost građevine i dr.

8.4. Obrt HISS NEKRETNINE ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualne pravne nevaljanosti ugovora ili postojanje kakvih spornih odnosa, izuzev ukoliko je to obrtu HISS NEKRETNINE poznato a obrt HISS NEKRETNINE na to nije upozorio nalogodavca. Eventualna nevaljanost (pred)ugovora između nalogodavca i treće osobe ne utječe na pravo obrta HISS NEKRETNINE na naplatu posredničke provizije. Isto tako, u slučaju da nakon zaključenja (pred)ugovora dođe do spora između nalogodavca i treće osobe ili ukoliko dođe da poništaja,utvrđenja ništetnosti, pobijanja ili kakve druge situacije vezano za nevaljanost ugovora, to neće imati utjecaja na obrt HISS NEKRETNINE i njegovo pravo da ostvari posredničku naknadu.

IX. EKSKLUZIVNI (ISKLJUČIVI) UGOVOR

9.1. Ukoliko je u Ugovoru izričito određeno da se radi o ekskluzivnom (isključivom) ugovoru o posredovanju, takav će ugovor imati pravni značaj u smislu čl. 16. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, a što znači da nalogodavac za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika te da će, ukoliko nalogodavac mimo posrednika sklopi pravni posao sam ili preko drugog posrednika, nalogodavac biti dužan obrtu HISS NEKRETNINE platiti ugovorenu posredničku naknadu koja će se obračunati prema očekivanoj cijeni iz Ugovora o posredovanju kao i i moguće dodatne stvarne troškove.

X. PRAVO OBRTA HISS NEKRETNINE NA NADOKNADU TROŠKOVA

10.1. Obrt HISS NEKRETNINE će imati pravo da mu se nadoknade svi stvarni troškovi koji su nastali izvršavajući uslugu posredovanja te obavljajući predradnje koje su prethodile usluzi posredovanja, a osobito: putni trošak, trošak reprezentacije, troškovi oglašavanja nekretnine, dnevnica, trošak hotelskog smještaja, trošak prikupljanja dokumentacije, trošak stručne pomoći (odvjetničke, geodetske i dr.), trošak izrade dokumentacije, trošak telefonskih usluga, eventualni trošak bankarskih usluga i dr.

10.2. Predmetne troškove obrt HISS NEKRETNINE će imati pravo potraživati od nalogodavca odmah po njihovom nastanku, a njihova visina odredit će se prema stvarno nastalim troškovima.

10.3. Ukoliko nalogodavac otkaže nalog ili da odbije pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku kupoprodaje ili neposredno prije kupoprodaje, dužan je  posredniku platiti, pored unaprijed određenog iznosa ugovorne kazne na ime štete iz Ugovor o posredovanju ili iz ovih Općih uvjeta (čl. 7.4. ) paušalni iznos troškova učinjenih tijekom posredovanja u visini 2/3 ugovorene posredničke provizije obračunate na temelju očekivane cijene iz Ugovora o proviziji, odnosno ukoliko stvarni troškovi premašuju taj paušalni iznos troškova u tom će slučaju obrt HISS NEKRETNINE imati pravo na puni iznos troškova.

XI. KOMUNIKACIJA

11.1. Komunikacija između obrta HISS NEKRETNINE i nalogodavca te obrta HISS NEKRETNINE i treće osobe odvijat će se putem telefona (sms, poruke, putem društvenih mreža te aplikacija Whats up, Viber i dr.), e-maila, telefaksa i putem regularne pošte.

11.2. Sva komunikacija između obrta HISS NEKRETNINE i nalogodavca koja je upućena na način predviđen u prethodnom stavku smatrat će se pravovaljanom, izuzev ukoliko Ugovor ili ovi Uvjeti predviđaju poseban način komunikacije u pojedinim slučajevima.

11.3. Isto tako, sva korespondencija koja će se odvijati na relaciji obrt HISS NEKRETNINE – treća osoba – nalogodavac na bilo koji način kako je to određeno u stavku 1. ovog članka smatrat će se pravovaljanom i vjerodostojnom dokumentacijom u smislu potkrijepe izvršenja usluge dovođenja treće osobe u vezu s nalogodavcem.

Prilikom izvršenja usluge, obrt HISS NEKRETNINE će komunicirati direktno s trećim osobama ali i s predstavnicima trećih osoba (npr. rodbina, prijatelji, zaposlenici trećih osoba i dr.), a koji će se kontakti smatrati također pravovaljanim u smislu izvršenja usluge posredovanja, odnosno dovođenja nalogodavca s trećom osobom u vezu.

XII. TAJNOST PODATAKA I OBAVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

12.1. Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.

12.2. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite Posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem.

12.3. Nalogodavac potpisom Ugovora o posredovanju nekretnina daje svoju privolu Posredniku da može koristiti i upisivati njegove osobne podatke uključujući i OIB, JMBG te opće poslovne podatke za potrebe vlastitih evidencija. Nalogodavac jamči ispravnost OIB-a, JMBG-a i ostalih osobnih podataka navedenih u Ugovoru o posredovanju.

12.4. Posrednik će sve osobne podatke Nalogodavca fizičke osobe, odnosno opće poslovne podatke Nalogodavca pravne osobe koristiti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju pitanje zaštite tajnosti podataka.

XIII. DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA OBRTA HISS NEKRETNINE

13.1. Opći uvjeti poslovanja obrta HISS NEKRETNINE dostupni su u službeni prostorijama obrta HISS NEKRETNINE u sjedištu iste u Turčinu, Zagrebačka 16 gdje su istaknuti na vidljivom i pristupačnom mjestu sukladno Zakonu.

XIV. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

14.1. Na odnose između nalogodavca i obrta HISS NEKRETNINE proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Varaždinu.

XV. STUPANJE NA SNAGU

15.1. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 02.01.2023.

U Turčinu, 02.01.2023.

HISS NEKRETNINE, obrt za posredovanje i usluge,

vl. Snježana Šahmazar, ovlašteni agent